W Poradni genetycznej GENMEDIC konsultacje specjalistów oraz badanie genetyczne można wykonywać zarówna na NFZ, jak i odpłatnie. W przypadku badań refundowanych, skierowanie do Poradni Genetycznej może wystawić zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jak i inny specjalista mający podpisany kontrakt z NFZ.

Skierowanie musi zawierać:

 • podstawowe dane pacjenta (imie, nazwisko, numer PESEL, dokładny adres)
 • wyraźną pieczątkę placówki kierującej z czytelnym numerem REGON i sygnaturą umowy z NFZ
 • wyraźną pieczątkę lekarza kierującego z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu
 • kod ICD10 (międzynarodowy kod choroby)
 • wskazania do wykonania badania
Przygotowanie do wizyty w poradni genetycznej: Jak ustalić termin wizyty?
  Uprzejmie informujemy, że umówienie terminu wizyty może być dokonane:
 • telefonicznie - 605 515 368
 • drogą elektroniczną: poradnia@genmedic.pl
Kiedy należy pomyśleć o zgłoszeniu się do Poradni Genetycznej?
 • u  dziecka, rodzica lub innych osób w rodzinie występuje pojedyncza wada wrodzona  lub zespół wad

 • w  rodzinie występuje schorzenie o podłożu genetycznym lub istnieje takie przypuszczenie
 •  
 • u dziecka występuje opóźniony rozwój psychoruchowy

 • u noworodka stwierdza się obojnacze narządy płciowe

 • u dziecka występuje niepełnosprawność intelektualna

 • niepełnosprawność intelektualna występowała w rodzinie

 • kobieta ciężarna chce się dowiedzieć czy istnieje ryzyko uszkodzenia płodu z powodu przebytej w ciąży choroby lub przyjmowania  leków 

 • u pary małżeńskiej wystąpiły niepowodzenia rozrodu - poronienia nawykowe (2 lub więcej), niepłodność, ciąża obumarła, zgon dziecka w okresie okołoporodowym, dziecko urodzone z wadami 

 • pierwotny brak miesiączki u dziewczynki

 • w rodzinie jednego z małżonków występowały wady wrodzone, niepełnosprawność intelektualna, niepowodzenia rozrodu, zgony dzieci z niewyjaśnionych przyczyn lub z powodu znanych wad wrodzonych

 • zostanie postawione rozpoznanie nowotworu złośliwego (najlepiej przed planowanym leczeniem), a szczególnie wtedy jeśli zachorowanie wystąpiło przed 50 r.ż. lub stwierdzono guzy obustronnie w narządach parzystych (np. obustronny rak jajnika, piersi, nerek), guzy w 2 różnych narządach (np. rak piersi i jajnika) czy też rzadko spotykane nowotwory

 • jesteś osobą zdrową, u której w rodzinie występowały zachorowania na nowotwory złośliwe, w szczególności jeśli chorowały osoby młode (przed 50 r.ż.)  lub kilku krewnych Iº/IIº